phone
main_photo

Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας

Αναρτήθηκε: 09-09-2019
Προκήρυξη Θέσεων ΕργασίαςΤο Ίδρυμα Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» με έδρα το Πανόραμα Θεσσαλονίκης, οδός Χαριλάου Τρικούπη, αριθμός 2, Τ.Κ. 55236, στο πλαίσιο ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση λειτουργίας του Ιδρύματος “Μέλισσα” και υποστήριξη του συστήματος απομάκρυνσης των παιδιών από το οικογενειακό τους περιβάλλον» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5041719 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”», ζητά να προσλάβει για τρία έτη

- 2 φροντίστριες  
- 1 ψυχολόγο
- 1 υπάλληλο γραφείου
- 1 καθαριστή/ καθαρίστρια
- 1 μάγειρα/ μαγείρισσα
- 1 οδηγό

σύμφωνα με την περιγραφή του αντικειμένου, την εργασιακή σχέση, τα τυπικά και προαιρετικά προσόντα και τις παροχές που περιγράφονται παρακάτω. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 

Συνοπτική περιγραφή της δράσης & των υπηρεσιών που παρέχονται: Το Ίδρυμα Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» φιλοξενεί κορίτσια ηλικίας από 4 έως 18 ετών τα οποία συνήθως παραπέμπονται από το Δικαστήριο, τους Εισαγγελείς Ανηλίκων ή τις αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες προκειμένου να προστατευθούν αμέσως και κατεπειγόντως από ενέργειες κακοποίησης, εγκατάλειψης και παραμέλησης από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Στα παιδιά παρέχεται φροντίδα όμοια με αυτή της οικογενειακής, δηλαδή διατροφή, ένδυση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική στήριξη, εκπαιδευτική βοήθεια και κάθε είδους πνευματική καλλιέργεια. Κάθε παιδί έχει και εξατομικευμένο πρόγραμμα που στοχεύει στην επούλωση των ψυχικών τραυμάτων που υπέστη λόγω της παραμέλησης, στην αναπτέρωση του ηθικού του, στην ανάπτυξη ταλέντων και κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων που θα του επιτρέψουν να ενταχθεί ομαλά στο κοινωνικό σύνολο μετά την ενηλικίωσή του. Τα κορίτσια που ενηλικιώνονται και αποχωρούν από το Ίδρυμα φιλοξενούνται για ένα διάστημα, σε διαμέρισμα του Σωματείου και υπό την επίβλεψή του στην προσπάθεια να στηριχθούν στα πρώτα τους βήματα για την επαγγελματική αποκατάσταση και την κοινωνική τους ένταξη.

Θέση φροντίστριας 
Περιγραφή αντικειμένου: Καθημερινή φροντίδα των παιδιών που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα (φροντίδα διατροφής, προσωπικής υγιεινής, σχολικής επίβλεψης, καλής υγείας, οριοθέτησης, ενδυνάμωσης, συναισθηματικής, κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης). Η θέση απευθύνεται σε γυναίκες καθώς περιλαμβάνει καθήκοντα που δε δύναται να πραγματοποιηθούν από άνδρες (όπως βοήθεια κοριτσιών παιδικής, εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας σε θέματα υγιεινής).
Εργασιακή σχέση: Εξαρτημένη εργασία με σύμβαση ορισμένου χρόνου (αρχικά διάρκειας 6 μηνών και εν συνεχεία ανανεώσεις μέχρι τη λήξη του Έργου), ωράριο πλήρες κυλιόμενο (με βάρδιες και Σαββατοκύριακα), μισθός βασικός και ασφάλιση.
Απαραίτητες προϋποθέσεις: Γυναίκα, απόφοιτη λυκείου, ηλικία άνω των 30 ετών, οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων παιδιών και εφήβων, άριστη σωματική και ψυχική υγεία (με την ανάληψη καθηκόντων απαιτείται πιστοποιητικό υγείας)
Επιθυμητά προσόντα/μοριοδότηση: Εμπειρία σε ανάλογο χώρο έως 2 έτη 5 μόρια, από 2 έτη και πάνω 10 μόρια/ γνώση χειρισμού Η/Υ 2 μόρια/ συστάσεις σε αντίστοιχη θέση 3 μόρια
Συνέντευξη: Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη για την αξιολόγηση της φυσικής παρουσίας/ 10 μόρια 
Δικαιολογητικά: Βιογραφικά σημειώματα θα γίνονται δεκτά στην ηλεκτρονική διεύθυνση stegimelissa@gmail.com έως και τις 22/9/2019. Με την πρόσληψη θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα.

Θέση Ψυχολόγου:
Περιγραφή αντικειμένου: Αξιολόγηση των περιστατικών, παρακολούθηση και αντιμετώπιση ψυχολογικών θεμάτων και προβλημάτων συμπεριφοράς των φιλοξενούμενων παιδιών, καθοδήγηση για σωστούς χειρισμούς και αντιμετώπιση κρίσεων, εποπτεία του επιστημονικού προσωπικού και των φροντιστών σε συνεργασία με επόπτη Παιδοψυχίατρο, στήριξη των ενήλικων κοριτσιών που διαμένουν στο διαμέρισμα του Σωματείου
Εργασιακή σχέση: Σύμβαση Έργου (αρχικά διάρκειας 1 έτους και εν συνεχεία ετήσιες ανανεώσεις μέχρι τη λήξη του Έργου)
Απαραίτητες προϋποθέσεις: Πτυχίο ψυχολογίας Α.Ε.Ι., ηλικία άνω των 35 ετών, προϋπηρεσία σε δομές παιδικής προστασίας, εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, κλινική εμπειρία, εμπειρία & ικανότητα σε συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας, καλή γνώση χρήσης Η/Υ, άριστη σωματική και ψυχική υγεία (με την ανάληψη καθηκόντων απαιτείται πιστοποιητικό υγείας), συστάσεις σε αντίστοιχη θέση  
Επιθυμητά προσόντα/μοριοδότηση: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο όπως κλινική ψυχολογία, αναπτυξιακή ψυχολογία 10 μόρια/ εμπειρία εποπτείας σε ανάλογο χώρο 15 μόρια/ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 5μόρια
Συνέντευξη: Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη για την αξιολόγηση της φυσικής παρουσίας/ 10 μόρια 
Δικαιολογητικά: Βιογραφικά σημειώματα θα γίνονται δεκτά στην ηλεκτρονική διεύθυνση stegimelissa@gmail.com έως και τις 22/9/2019. Με την πρόσληψη θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα.

Θέση Υπαλλήλου Γραφείου:
Περιγραφή αντικειμένου: Γραμματειακή υποστήριξη, τήρηση αλληλογραφίας-διεκπεραίωση-αρχειοθέτηση, τήρηση ταμείου-λογιστικές εγγραφές, τηλεφωνική εξυπηρέτηση, υποστήριξη με εργασίες σχετικές με το έργο.  
Εργασιακή σχέση: Εξαρτημένη εργασία με σύμβαση ορισμένου χρόνου (αρχικά διάρκειας 6 μηνών και εν συνεχεία ανανεώσεις μέχρι τη λήξη του Έργου), ωράριο πλήρες πενθήμερο, μισθός βασικός και ασφάλιση.
Απαραίτητες προϋποθέσεις: Πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας, άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, άριστη σωματική και ψυχική υγεία (με την ανάληψη καθηκόντων απαιτείται πιστοποιητικό υγείας), συστάσεις σε αντίστοιχη θέση 
Συνέντευξη: Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη για την αξιολόγηση της φυσικής παρουσίας/ 10 μόρια 
Δικαιολογητικά: Βιογραφικά σημειώματα θα γίνονται δεκτά στην ηλεκτρονική διεύθυνση stegimelissa@gmail.com έως και τις 22/9/2019. Με την πρόσληψη θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα.

Θέση Καθαριστή/ Καθαρίστριας:
Περιγραφή αντικειμένου: Επιμέλεια καθαριότητας του χώρου διαβίωσης των φιλοξενούμενων παιδιών.
Εργασιακή σχέση: Εξαρτημένη εργασία με σύμβαση ορισμένου χρόνου (αρχικά διάρκειας 6 μηνών και εν συνεχεία ανανεώσεις μέχρι τη λήξη του Έργου), πενθήμερη 4ωρη απογευματινή απασχόληση, μισθός βασικός και ασφάλιση.
Απαραίτητες προϋποθέσεις/μοριοδότηση: Απολυτήριο Γυμνασίου, προϋπηρεσία, άριστη σωματική και ψυχική υγεία (με την ανάληψη καθηκόντων απαιτείται πιστοποιητικό υγείας), συστάσεις σε αντίστοιχη θέση
Επιθυμητά προσόντα/μοριοδότηση: Προϋπηρεσία σε χώρους φροντίδας ευπαθών ομάδων 10 μόρια
Συνέντευξη: Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη για την αξιολόγηση της φυσικής παρουσίας/ 10 μόρια 
Δικαιολογητικά: Βιογραφικά σημειώματα θα γίνονται δεκτά στην ηλεκτρονική διεύθυνση stegimelissa@gmail.com έως και τις 22/9/2019. Με την πρόσληψη θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα.

Θέση Μάγειρα/ Μαγείρισσας:
Περιγραφή αντικειμένου: Επιμέλεια φαγητού για τη σίτιση 28 ατόμων. 
Εργασιακή σχέση: Εξαρτημένη εργασία με σύμβαση ορισμένου χρόνου (αρχικά διάρκειας 6 μηνών και εν συνεχεία ανανεώσεις μέχρι τη λήξη του Έργου), πενθήμερη 4ωρη πρωινή απασχόληση, μισθός βασικός και ασφάλιση.
Απαραίτητες προϋποθέσεις: Πτυχίο μαγειρικής, άριστη σωματική και ψυχική υγεία (με την ανάληψη καθηκόντων απαιτείται πιστοποιητικό υγείας),
Επιθυμητά προσόντα/μοριοδότηση: Προϋπηρεσία 7 μόρια/ συστάσεις σε αντίστοιχη θέση 3 μόρια
Συνέντευξη: Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη για την αξιολόγηση της φυσικής παρουσίας/ 10 μόρια 
Δικαιολογητικά: Βιογραφικά σημειώματα θα γίνονται δεκτά στην ηλεκτρονική διεύθυνση stegimelissa@gmail.com έως και τις 22/9/2019. Με την πρόσληψη θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα.

Θέση Οδηγού:
Περιγραφή αντικειμένου: Μετακινήσεις των φιλοξενούμενων παιδιών όπου απαιτούνται (π.χ. σε εξωσχολικές δραστηριότητες, ιατρικά ραντεβού, εξόδους)    
Εργασιακή σχέση: Εξαρτημένη εργασία με σύμβαση ορισμένου χρόνου (αρχικά διάρκειας 6 μηνών και εν συνεχεία ανανεώσεις μέχρι τη λήξη του Έργου), πενθήμερη 4ωρη απογευματινή απασχόληση, μισθός βασικός και ασφάλιση.
Απαραίτητες προϋποθέσεις: Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, Προϋπηρεσία, Άριστη σωματική και ψυχική υγεία (με την ανάληψη καθηκόντων απαιτείται πιστοποιητικό υγείας), Συστάσεις σε αντίστοιχη θέση
Επιθυμητά προσόντα/μοριοδότηση: Προϋπηρεσία σε χώρους φροντίδας ευπαθών ομάδων/10 μόρια
Συνέντευξη: Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη για την αξιολόγηση της φυσικής παρουσίας/ 10 μόρια 
Δικαιολογητικά: Βιογραφικά σημειώματα θα γίνονται δεκτά στην ηλεκτρονική διεύθυνση stegimelissa@gmail.com έως και τις 22/9/2019. Με την πρόσληψη θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα.

Τόπος εργασίας για τις παραπάνω θέσεις είναι η έδρα του Ιδρύματος. 

Ενστάσεις: Εντός 7 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.