phone
main_photo

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αναρτήθηκε: 08-12-2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ
ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Το Ίδρυμα Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η Μέλισσα»

διακηρύσσει

την επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, για την υλοποίηση του Υποέργου:

«Ψυχοθεραπευτική και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των παιδιών του Ιδρύματος Μέλισσα- Εκπαίδευση στελεχών για την υποστήριξη παιδιών σε συνθήκες απομάκρυνσης από το οικογενειακό περιβάλλον και στήριξη των οικογενειών αυτών»
Της Πράξης
«Ενίσχυση λειτουργίας του Ιδρύματος Μέλισσα και υποστήριξη του συστήματος απομάκρυνσης των παιδιών από το οικογενειακό τους περιβάλλον» με Κωδικό ΟΠΣ 5041719 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Προϋπολογισμού δημοπράτησης: 30.677,00 Ευρώ  (χωρίς Φ.Π.Α. )

που θα διεξαχθεί με «κατ’ αποκοπή τίμημα» και τους λοιπούς όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου υλοποίησης του ως άνω έργου.
 
Τόπος:  Χαρ. Τρικούπη 2, Τ.Κ. 55236, Πανόραμα Θεσσαλονίκης
  Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού: 12/12/2019

Ημέρα Διεξαγωγής Διαγωνισμού (άνοιγμα φακέλων προσφορών)
15/01/2020 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Ιδρύματος Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η ΜΕΛΙΣΣΑ», Χαριλάου Τρικούπη 2, Πανόραμα

Τεύχος διακήρυξης
Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.stegimelissa.gr
Στα γραφεία του Ιδρύματος, Χαριλάου Τρικούπη 2, Πανόραμα


Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Φορέας ανάθεσης – Υπεύθυνος επικοινωνίας –Κύρια δραστηριότητα Φορέα 
Για την υλοποίηση του έργου, Κύριος του έργου - Φορέας Δημοπράτησης και  Ανάθεσης και Φορέας Διεύθυνσης – Επίβλεψης (που θα αποκαλείται κατωτέρω «Φορέας» του έργου), είναι:
Το Ίδρυμα Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η Μέλισσα» με στοιχεία
Οδός:  Χαρ. Τρικούπη 2, Τ.Κ. 55236
Τηλ: 2310-341965, Fax: 2310-343872
e-mail: stegimelissa@gmail.com
Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Χαρά Ράμμα
προς τον οποίο οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και ο οποίος θα συνάψει τη Σύμβαση με αυτόν που θα αναδειχθεί Ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου.

Το Ίδρυμα Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» είναι φορέας προστασίας ανηλίκων κοριτσιών που προέρχεται αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία και λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1921 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Το Ίδρυμα Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» μπορεί να φιλοξενήσει έως 28 κορίτσια ηλικίας από 4 έως 18 ετών τα οποία συνήθως παραπέμπονται από το Δικαστήριο, τους Εισαγγελείς Ανηλίκων ή τις αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες προκειμένου να προστατευθούν αμέσως και κατεπειγόντως από ενέργειες κακοποίησης, εγκατάλειψης και παραμέλησης από το οικογενειακό τους περιβάλλον. 

Στα παιδιά που φιλοξενούνται παρέχεται φροντίδα όμοια με αυτή της οικογενειακής, δηλαδή διατροφή, ένδυση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική στήριξη, εκπαιδευτική βοήθεια και κάθε είδους πνευματική καλλιέργεια. Κάθε παιδί έχει και εξατομικευμένο πρόγραμμα που στοχεύει στην επούλωση των ψυχικών τραυμάτων που υπέστη λόγω της παραμέλησης, στην αναπτέρωση του ηθικού του, στην ανάπτυξη ταλέντων και κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων που θα του επιτρέψουν να ενταχθεί ομαλά στο κοινωνικό σύνολο μετά την ενηλικίωσή του.

Τα κορίτσια που ενηλικιώνονται και αποχωρούν από το Ίδρυμα φιλοξενούνται για ένα διάστημα, σε διαμέρισμα του Σωματείου και υπό την επίβλεψή του στην


προσπάθεια να στηριχθούν στα πρώτα τους βήματα για την επαγγελματική αποκατάσταση και την κοινωνική τους ένταξη.

Άρθρο 2: Δημοσιότητα-Παραλαβή τευχών
Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) θα δημοσιευθεί στις κάτωθι έντυπες εφημερίδες
1. «Μακεδονία»
2. «Τύπος Θεσσαλονίκης»
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της Διακήρυξης και όλα τα Παραρτήματα από τα γραφεία του Φορέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες όπως αυτά παρατίθενται στο άρθρο 1 της παρούσας ή από την ιστοσελίδα www.stegimelissa.gr

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκαιρης και έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος υποβολής Φακέλων Προσφοράς
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, ώστε η προσφορά του διαγωνιζόμενου να μην είναι απαράδεκτη, πρέπει η προσφορά να υποβληθεί εγκαίρως, δηλαδή μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 της παρούσας. Δεν θα παραληφθούν προσφορές εκπρόθεσμες ούτε και αν η καθυστέρηση υποβολής τους αποδίδεται σε λόγους ανωτέρας βίας.
Ο κυρίως φάκελος Προσφοράς κάθε Διαγωνιζόμενου θα φέρει την ένδειξη «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», θα είναι σφραγισμένος και θα αποτελείται από δύο ξεχωριστούς κλειστούς σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι θα περιέχουν ο μεν πρώτος τα δικαιολογητικά συμμετοχής και θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο δε δεύτερος, την Οικονομική Προσφορά, και θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Και στους δύο ανωτέρω φακέλους, όπως και στον κυρίως φάκελο προσφοράς, θα αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του έργου. Επίσης στο πάνω αριστερό μέρος κάθε φακέλου, θα αναγράφεται η επωνυμία, η πλήρης επαγγελματική διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως e-mail) του Προσφέροντος / Διαγωνιζόμενου, καθώς και τα στοιχεία όλων των μελών, όταν αυτός είναι Κοινοπραξία Ε.Ε.

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών - ανάδειξη αναδόχου
Η Πρόεδρος και Νόμιμη Εκπρόσωπος του φορέα (Ε.Δ.) παραλαμβάνει τους φακέλους προσφοράς, που κατατέθηκαν, μέχρι την ώρα λήξης της προθεσμίας και κηρύσσει την λήξη της παραλαβής.Η εξέταση των προσφορών γίνεται από 5μελή επιτροπή που θα ορίσει το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.
Για το σύνολο των φακέλων προσφοράς που υποβάλλονται στον διαγωνισμό, η επιτροπή καταγράφει στο Πρακτικό της τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα μονογράφει και στην συνέχεια αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις μονογράφει και καταχωρεί επίσης όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό.
Στην συνέχεια, ελέγχεται η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή του τελικού προσφερόμενου κατ’ αποκοπή τιμήματος. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η επιτροπή κρίνει τις τυχόν απαράδεκτες προσφορές και ολοκληρώνει το Πρακτικό με την επισήμανση των απαράδεκτων προσφορών αιτιολογώντας την κρίση του.
Η εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό.
Το πρακτικό κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο όπου επικυρώνει την διαδικασία και αποφασίζει τον Ανάδοχο του έργου.
Ο Φορέας αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, κατά την απόλυτη κρίση του χωρίς να αποκλείεται η μερική ή ολική επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο ή και η ακύρωσή του.
Ο Φορέας δεν δεσμεύεται να αναθέσει το έργο στον μειοδότη αλλά στην πλέον συμφέρουσα για τον ίδιο προσφορά, που σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, παρουσιάζει τις περισσότερες εγγυήσεις για την έγκαιρη, έντεχνη και χωρίς προσαυξήσεις υλοποίηση του δημοπρατούμενου έργου.
Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας κοινοποιείται με επιστολή του Φορέα στον  αναδειχθέντα Ανάδοχο, ο οποίος καλείται σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεσμεύονται ότι α) δε θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασία ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, β) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί τέτοιες.

Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και ότι άλλο ειδικότερα ορίζεται να προσκομιστεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης.
Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ` αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:
1. Η Σύμβαση του έργου.
2. Η Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου όπως θα διαμορφωθεί τελικά και θα γίνει αποδεκτή από τον Φορέα μετά και από ενδεχόμενη διαπραγμάτευση πριν από την υπογραφή της Σύμβασης.
4. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος υλοποίησης του έργου, όπως τελικά θα εγκριθούν από τον Φορέα.
5. Το Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί  από τον Φορέα.

Άρθρο 6:     Γλώσσα διαδικασίας
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική.

Άρθρο 7:    Πλαίσιο εκτέλεσης Έργου
Το έργο θα εκτελεστεί με κατ’ αποκοπή τίμημα και με βάση τους όρους της Σύμβασης και των λοιπών συμβατικών τευχών με την ισχύ που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας.

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π. - Πληρωμή  Αναδόχου
Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Ενίσχυση λειτουργίας του ιδρύματος Μέλισσα και υποστήριξη του συστήματος απομάκρυνσης των παιδιών από το οικογενειακό τους περιβάλλον» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4819/16.09.2019 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5041719  . Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Φορέας χρηματοδότησης της Πράξης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0081.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου. Οι πληρωμές θα γίνονται με πιστοποιήσεις που υποβάλλονται στον Φορέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση και όπως περιγράφονται στο Άρθρο 15 της παρούσας.

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από τον Φορέα το αργότερο μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.

Άρθρο 10: Τεκμήριο από την συμμετοχή στον διαγωνισμό
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς),αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης / πρόσκλησης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης, του πλαισίου εκτέλεσης του έργου και τον τρόπο χρηματοδότησής του όπως αναφέρονται στα άρθρο 7 και 8 της παρούσας, γνωρίζει πλήρως τις επί τόπου συνθήκες του έργου και έχει περιλάβει στην προσφορά του με «κατ’ αποκοπή τίμημα» όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση και παράδοση πλήρως ολοκληρωμένου έργου.

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
11.1 Τίτλος
«Ψυχοθεραπευτική και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των παιδιών του Ιδρύματος Μέλισσα - Εκπαίδευση στελεχών για την υποστήριξη παιδιών σε συνθήκες απομάκρυνσης από το οικογενειακό περιβάλλον και στήριξη των οικογενειών αυτών»

11.2 Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 30.677,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

11.3 Τόπος εκτέλεσης
Η έδρα του Αναδόχου και οι χώροι που αυτός θα ορίσει στην προσφορά του για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των υπηρεσιών  

11.4 Περιγραφή, ουσιώδη χαρακτηριστικά, και επιμερισμός ομάδων εργασιών.
Το παρόν έργο υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα
ΤΜΗΜΑ Α: «Ψυχοθεραπευτική και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των παιδιών του Ιδρύματος Μέλισσα» εκτιμώμενης αξίας 9.677,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) Το ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα.
ΤΜΗΜΑ Β: «Εκπαίδευση στελεχών για την υποστήριξη παιδιών σε συνθήκες απομάκρυνσης από το οικογενειακό περιβάλλον και στήριξη των οικογενειών αυτών», εκτιμώμενης αξίας 21.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Το ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά ανά έτος.

Ο Φορέας για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, θα αναθέσει όλα τα τμήματα σε έναν Ανάδοχο.

Τμήμα Α
«Ψυχοθεραπευτική και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των παιδιών του Ιδρύματος Μέλισσα»
Οργάνωση και συντονισμός της ιατροπαιδαγωγικής αξιολόγησης & ψυχοθεραπευτικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η ΜΕΛΙΣΣΑ».

Τα παιδιά που απομακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον για λόγους κακοποίησης, παραμέλησης ή εγκατάλειψης χρήζουν άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης. Για την καλύτερη αξιολόγηση των αναγκών τους είναι απαραίτητη η ψυχονοητική αξιολόγηση από έμπειρη διεπιστημονική ομάδα, η οποία θα είναι σε θέση να προτείνει τρόπους φροντίδας και στήριξης των παιδιών προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός. Μέρος της αξιολόγησης των αναγκών τους είναι η εκτίμηση των δυνατοτήτων του οικογενειακού τους περιβάλλοντος και η ενίσχυση των μεταξύ τους σχέσεων, στις περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται προς όφελος του παιδιού.

Έπειτα από την παραπάνω αξιολόγηση ακολουθεί η ανάγκη του συντονισμού της φροντίδας των παιδιών εντός του ιδρύματος. Ο συντονισμός αυτός προϋποθέτει τη συνεργασία με τα πρόσωπα που εργάζονται στο ίδρυμα και συμμετέχουν στην  καθημερινή φροντίδα των παιδιών. Συγκεκριμένα συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του ιδρύματος, με τους φροντιστές των παιδιών και με κάθε μέλος του προσωπικού που εμπλέκεται στην καθημερινή τους φροντίδα.

Επίσης απαραίτητος είναι ο θεραπευτικός σχεδιασμός για κάθε παιδί. Ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν είναι πιθανό ο σχεδιασμός να περιλαμβάνει συνεδρίες ψυχοθεραπείας, αξιολόγηση από ειδικούς παιδαγωγούς και επιπλέον παιδοψυχιατρική εκτίμηση σε περιπτώσεις κρίσης.

Τέλος είναι σημαντική η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση του θεραπευτικού σχεδιασμού καθώς και η σύνδεση της θεραπείας των παιδιών με την υποστήριξη των οικογενειών τους και με το προσωπικό του ιδρύματος.

Ωφελούμενοι: έως 28 ανήλικα κορίτσια (βάσει της δυναμικότητας του χώρου) και έως 7 ενήλικα

Τρόπος/στάδια υλοποίησης
Συγκρότηση ομάδας ειδικών επιστημόνων η οποία θα εποπτεύει:
- την αξιολόγηση της ψυχονοητικής κατάστασης των φιλοξενούμενων ή νεοεισερχόμενων παιδιών και την εκτίμηση του οικογενειακού περιβάλλοντος
- την ενδεικνυόμενη θεραπευτική προσέγγιση των παιδιών και τους τρόπους υλοποίησής της καθώς και την πορεία της θεραπείας
- το προσωπικό του Ιδρύματος στα θέματα ψυχολογικής υποστήριξης των παιδιών
Παραδοτέα
- Ετήσιες εκθέσεις προόδου
- Έκθεση ολοκλήρωσης (στη λήξη του έργου)

Συνολική διάρκεια έργου: 3 έτη

Τμήμα Β
«Εκπαίδευση στελεχών για την υποστήριξη παιδιών σε συνθήκες απομάκρυνσης από το οικογενειακό περιβάλλον και στήριξη των οικογενειών αυτών»
Πρόγραμμα υπό την μορφή σεμιναρίων και ημερίδων για την εκπαίδευση στελεχών Κοινωνικών Υπηρεσιών, Φορέων παιδικής προστασίας και Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας για την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών καταστάσεων που μπορεί να οδηγήσουν στην απομάκρυνση των παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον και στη στήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος.  

H αρχική αξιολόγηση των παιδιών για τα οποία τίθεται θέματα απομάκρυνσης από την οικογένειά τους αποτελεί ένα ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα ως προς την λήψη της πλέον ενδεδειγμένης απόφασης για τη συνέχεια της φροντίδας τους (παραμονή στο οικογενειακό περιβάλλον, τοποθέτηση σε φορέα παιδικής προστασίας, αναδοχή, θεραπευτική υποστήριξη, άλλα υποστηρικτικά μέσα). Η διαδικασία αποχωρισμού και απομάκρυνσης αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί μια συνολική, διεπιστημονική, κλινική και ψυχοκοινωνική αξιολόγηση του παιδιού και της οικογένειας, τη στενή συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, τον συντονισμό των ενεργειών που διαφυλάσσουν την καλύτερη συνοδεία μιας εξ ορισμού τραυματικής εμπειρίας. Γύρω από την αρχική αξιολόγηση «δρομολογείται» το μέλλον ενός παιδιού. Η αρχική τοποθέτηση ενός παιδιού δεν αποτελεί το τέλος ή το κλείσιμο μιας ιστορίας, αλλά αντίθετα θέτει μια σειρά από ζητήματα ως προς το μέλλον του παιδιού, τη διαφύλαξη της ιστορίας του και των σχέσεων του  και θέτει τις βάσεις μιας μελλοντικής συνεργασίας προς το συμφέρον του παιδιού. 
Έχουν διαπιστωθεί με βάση τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων οι μεγάλες ανάγκες εκπαίδευσης των επαγγελματιών κοινωνικής εργασίας και ψυχοκοινωνικής φροντίδας στα θέματα που αφορούν μια συνολική και πολύπλευρη αξιολόγηση των φυσικών και των θετών γονιών, των «βιολογικών» και των  αναδόχων οικογενειών, της ψυχονοητικής υγείας των παιδιών κάθε ηλικίας (βρεφική, παιδική, εφηβική), των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας που υποδέχονται παιδιά, αλλά και των φορέων που εμπλέκονται στις τοποθετήσεις. Παράλληλα διαπιστώθηκαν μεγάλες ανάγκες εκπαίδευσης στις  προϋποθέσεις και τον οργάνωση του θεραπευτικού σχεδιασμού που πρέπει να ακολουθεί κάθε απομάκρυνση, στη γνώση και την καλή χρήση των διαθέσιμων εργαλείων διάγνωσης και αξιολόγησης, καθώς και στη μεγάλη αξία για το συμφέρον του παιδιού των συνεργασιών των υπηρεσιών που εμπλέκονται σε αυτές τις αποφάσεις. Οι υπηρεσίες αυτές παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις σε θέματα υποδοχής και θεραπευτικής συνοδείας των παιδιών, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή φροντίδα της ψυχικής του υγείας, των δεσμών του και της κοινωνικής του ένταξης.

Ωφελούμενοι:
- Κοινωνικές Υπηρεσίες Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα που εμπλέκονται σε οικογενειακά θέματα δυσλειτουργίας και έντονης ψυχοκοινωνικής οδύνης (παραμέληση, κακοποίηση ανηλίκων)
- Εισαγγελίες & Δικαστήρια ανηλίκων, Επιμελητές ανηλίκων, Εταιρίες προστασίας ανηλίκων
- Φορείς παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
- Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
- Υπηρεσίες Υγείας (ψυχιατρικής και σωματικής)

Τρόπος υλοποίησης
Συγκρότηση ομάδας ειδικών επιστημόνων που θα οργανώσει ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπό μορφής σεμιναρίων και ημερίδων στα θέματα που προκύπτουν σε ενδεχόμενη απομάκρυνση παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω.


Σεμινάρια εκπαίδευσης
Ετήσια
Αριθμός συμμετεχόντων-ωφελούμενων/έτος: 20 (συνολικός αριθμός ωφελούμενων από το πρόγραμμα 60 άτομα)
Διδακτικές ώρες: 72/έτος

Ημερίδες
1/ έτος (συνολικός αριθμός ημερίδων από το πρόγραμμα 3)
Αριθμός συμμετεχόντων-ωφελούμενων/έτος: 150 (συνολικός αριθμός ωφελούμενων από το πρόγραμμα 450 άτομα)
Διδακτικές ώρες: 8/έτος

Παραδοτέα:
Πρόγραμμα/ εκπαιδευτικό σεμινάριο
Πρόγραμμα/ ημερίδα
Παρουσιολόγια

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 36 (τριάντα έξι) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. Η παραβίαση της συνολικής προθεσμίας, επιφέρει επιβολή ποινικών ρητρών και την έκπτωση του Αναδόχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση του έργου.

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστημα υποβολής οικονομικών  προσφορών
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 14 της παρούσας.

13.2  Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα του κατ’ αποκοπή τιμήματος, το οποίο οφείλει να είναι μικρότερο από αυτό που ορίζεται επί του Προϋπολογισμού. Ο Προϋπολογισμός αποτελείται από αυτοτελείς ομάδες εργασιών, που περιλαμβάνουν το σύνολο του προς εκτέλεση αντικειμένου για πλήρως ολοκληρωμένη εργασία. Αφού οριστεί το συνολικό προσφερόμενο κατ’ αποκοπή τίμημα για την εκτέλεση των εργασιών στη συνέχεια γίνεται ανάλυση αυτού με βάση την ποσοστιαία ανάλυση του κατ’ αποκοπή τιμήματος του Προϋπολογισμού.
(Βλέπε επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς.)

13.3 Κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει μόνον μία οικονομική  προσφορά.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα για τον Φορέα προσφορά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και βάσει τις βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας. Ο φορέας δεν δεσμεύεται να αναθέσει το έργο στον μειοδότη αλλά θα συνεξετάσει το σύνολο των στοιχείων που συναπαρτίζουν την προσφορά του, διατηρώντας πλήρως το δικαίωμα να ζητήσει κατά την απόλυτη κρίση του πρόσθετα στοιχεία ή εγγυήσεις ως και να προβεί σε  διαπραγμάτευση της προσφοράς όποιων διαγωνιζομένων κρίνει σκόπιμο πριν από την ανάθεση και υπογραφή της Σύμβασης.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, θα εκτιμηθεί βάσει των κάτωθι κριτηρίων
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α 
Κ1  Ομάδα ειδικών επιστημόνων 10%
Κ2 Προϋποθέσεις –Τυπικά προσόντα 25%
Κ3 Πρόταση υλοποίησης 15%
ΤΜΗΜΑ Β   
Κ1 Ομάδα ειδικών επιστημόνων 10%
Κ2 Προϋποθέσεις–Τυπικά προσόντα 15%
Κ3 Πρόταση υλοποίησης 25%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100%
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
U = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Λ = Προσφερθείσα τιμή
  Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς


Άρθρο 15: Τρόπος πληρωμής
Τμήμα Α

Η καταβολή του Τμήματος Α θα γίνεται τμηματικά και ισόποσα ανά μήνα.
Τμήμα Β
Η καταβολή του Τμήματος Β θα γίνεται τμηματικά κατ’ έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. Συγκεκριμένα ένα μήνα πριν την έναρξη των σεμιναρίων ο Ανάδοχος θα λαμβάνει το 60% του ετήσιου προϋπολογισμού με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής και με την ολοκλήρωση και καλή εκτέλεση του έργου θα λαμβάνει το υπόλοιπο 40%. Αντίστοιχα ένα μήνα πριν την διεξαγωγή των ημερίδων ο Ανάδοχος θα λαμβάνει το 60% του ετήσιου προϋπολογισμού με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής και με την ολοκλήρωση και καλή εκτέλεση του έργου θα λαμβάνει το υπόλοιπο 40%.   

Άρθρο 16: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 14/01/2020, και ώρα 14:00 Μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο Φορέα όλοι οι φάκελοι προσφοράς.

Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά, δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, για διάστημα 180 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 18:  Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας και είναι εγκατεστημένα σε:.
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 19: Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά
19.1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα στον «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα κάτωθι οριζόμενα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Α. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού ήτοι:            
α) αριθμός/έτος Διακήρυξης
β) ο πλήρης τίτλος του έργου
γ) ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 δεν τελούν υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 δεν τελούν υπό Διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε Διαδικασία εξυγίανσης.
 έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου.
 α) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβαν γνώση γ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
Στην περίπτωση νομικών προσώπων να δηλώνεται ότι:
 δεν τελούν υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 δεν τελούν υπό Διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό διαδικασία θέσης σε Διαδικασία εξυγίανσης.
 έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου.
 έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου.
 ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
 ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχει προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
 ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης.
 αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του Άρθρου 13 της παρούσας.
 α) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβαν γνώση γ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα πρέπει να δηλώνει ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:
 δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Β. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης (εξουσιοδότηση -εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου- για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού καθώς και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί).
Γ. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, πέραν των ανωτέρω:
α) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης νομίμως επικυρωμένα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή των διαγωνιζομένων).
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσμεύει νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), καθώς και η θητεία του ή των μελών του διοικητικού οργάνου και
β)  πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων  καταστατικού/μη λύσης του νομικού προσώπου.


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 11 της παρούσας Διακήρυξης.

Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές
Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι

Για το Τμήμα Α «Ψυχοθεραπευτική και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των παιδιών του Ιδρύματος Μέλισσα»: 

Ομάδα ειδικών επιστημόνων
Η Ομάδα των ειδικών επιστημόνων που θα αναλάβει την υλοποίηση του Τμήματος Α του έργου θα απαρτίζεται από τις κάτωθι ειδικότητες:
- Παιδοψυχιατρική
- Κλινική Ψυχολογία
Ελάχιστος αριθμός μελών της ομάδας: 2

Προϋποθέσεις –Τυπικά προσόντα
Η ομάδα των ειδικών επιστημόνων θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα:
- Ακαδημαϊκά προσόντα σε συναφές αντικείμενο (εκπαιδεύσεις, μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, διδακτορικά, δημοσιεύσεις, διαλέξεις) 
- Κλινική εμπειρία σε ψυχοθεραπευτική δουλειά σε αναγνωρισμένους φορείς
- Εμπειρία διεπιστημονικής συνεργασίας
- Εμπειρία εποπτείας
- Εμπειρία στο συντονισμό ομάδων
Στην Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνονται πλήρη βιογραφικά σημειώματα για κάθε μέλος της Ομάδας. Με την ανάδειξη του Αναδόχου η Ομάδα ειδικών επιστημόνων οφείλει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά με αποδεικνύουν επίσημα την ως άνω τυπικά προσόντα. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά προς επιβεβαίωση ή μέρος αυτών κατά την διάρκεια διενέργειας του Διαγωνισμού και πριν την ανάδειξη του Αναδόχου.  

Προτεινόμενη πρόταση υλοποίησης του Τμήματος Α του έργου
Ολοκληρωμένη πρόταση για την άρτια υλοποίηση του Τμήματος Α του έργου σύμφωνα με τα στάδια υλοποίησης που περιγράφονται στο Άρθρο 11.4 της παρούσας Διακήρυξης.

Για το Τμήμα Β «Εκπαίδευση στελεχών για την υποστήριξη παιδιών σε συνθήκες απομάκρυνσης από το οικογενειακό περιβάλλον και στήριξη των οικογενειών αυτών»

Ομάδα ειδικών επιστημόνων
Η Ομάδα των ειδικών επιστημόνων που θα αναλάβει την υλοποίηση του Τμήματος Β του έργου θα απαρτίζεται από τις κάτωθι ειδικότητες:
- Παιδοψυχιατρική
- Κλινική ψυχολογία
- Κοινωνικές επιστήμες
Ελάχιστος αριθμός μελών της ομάδας: 3

Προϋποθέσεις –Τυπικά προσόντα
Η ομάδα των ειδικών επιστημόνων θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα:
- Ακαδημαϊκά προσόντα σε συναφές αντικείμενο (εκπαιδεύσεις, μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, διδακτορικά, δημοσιεύσεις, διαλέξεις) 
- Κλινική εμπειρία σε ψυχοθεραπευτική δουλειά σε αναγνωρισμένους φορείς
- Εμπειρία διεπιστημονικής συνεργασίας
- Εμπειρία εποπτείας
- Εμπειρία στο συντονισμό ομάδων
- Εμπειρία στην εκπαίδευση με έμφαση σε συναφές αντικείμενο

Προτεινόμενη πρόταση υλοποίησης του Τμήματος Β του έργου
Ολοκληρωμένη πρόταση για την άρτια υλοποίηση του Τμήματος Β του έργου σύμφωνα με τα στάδια υλοποίησης που περιγράφονται στο Άρθρο 11.4 της παρούσας Διακήρυξης με αναλυτική περιγραφή των παρακάτω:
- Προτεινόμενος τόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων/ ημερίδων
- Θεματικές ενότητες
- Έντυπο υλικό
- Παροχές στους συμμετέχοντες (διάλειμμα-καφές, ελαφρύ γεύμα κ.λ.π.) 

19.2. Διευκρινίζεται ότι:
- Οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπό του, εκτός από την περίπτωση των Υ.Δ. αναφορικά με την ποινική κατάσταση οι οποίες πρέπει να αφορούν τα πρόσωπα των διαχειριστών υποψήφιας Ε.Π.Ε./Ο.Ε./Ε.Ε,/του Πρόεδρου και του Διευθύνοντος Σύμβουλου υποψήφιας Α.Ε., καθώς και του Προέδρου Δ.Σ. υποψήφιου συνεταιρισμού και να υπογράφονται από τα εν λόγω πρόσωπα.
- η ημερομηνία των Υπεύθυνων Δηλώσεων πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος δεν πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει άλλη ημερομηνία. Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, ως ημέρα υποβολής της προσφοράς λογίζεται η ημέρα αποστολής της, εφόσον αποδεικνύεται με απόδειξη κατάθεσης συστημένης επιστολής σε ταχυδρομική υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να εξασφαλίζεται η περιέλευση της προσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 14/01/2020.
19.3. Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους τις παρούσας προκήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση ένωσης, η κοινή προσφορά απορρίπτεται όταν δεν υποβάλλεται οποιοδήποτε από τα εν λόγω δικαιολογητικά ή όταν κάποιο από αυτά δεν πληροί τους όρους της παρούσας,  έστω και αναφορικά με ένα εκ των μελών αυτής. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επίκλησης δυνατότητας τρίτου φορέα αναφορικά με τον φορέα αυτόν.
19.4. Για την πληρότητα και νομιμότητα των ανωτέρω υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών γνωμοδοτεί του ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο.
19.5. Ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα του Καταστατικού κάθε Εργοληπτικής Επιχείρησης, καθώς και των τροποποιητικών εγγράφων αυτού, από το οποίο να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., ο εκπρόσωπος της Ε.Ε. και τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα δέσμευσης της Ε.Ε. με την υπογραφή τους και έγγραφα νομιμοποίησης όλων αυτών (όταν αυτό δεν προκύπτει από το καταστατικό).
19.6. Απόφαση του αρμόδιου (σύμφωνα με το καταστατικό) οργάνου της Ε.Ε., με την οποία θα εγκρίνεται η συμμετοχή στη δημοπρασία του συγκεκριμένου έργου, θα ορίζονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου που θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει δεσμευτικώς για την εταιρεία όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, (όπως οικονομική προσφορά, δηλώσεις, ενστάσεις, αποδείξεις παραλαβής κ.λ.π.) της δημοπρασίας μέχρι πέρατος αυτής, και σε περίπτωση Κοινοπραξίας θα αποφασίζεται η συνεργασία με τα συγκεκριμένα υπόλοιπα μέλη και το ποσοστό συμμετοχής τόσο της ίδιας, όσο και των υπολοίπων μελών.
19.7. Τυχόν συμβολαιογραφικό έγγραφο διορισμού του εκπροσώπου ή πληρεξούσιού του, για την κατάθεση της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
19.8. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια με το δημοπρατούμενο έργα. Η τεκμηρίωση της εμπειρίας επαφίεται στον κάθε διαγωνιζόμενο, και θα ληφθεί υπόψη από τον Φορέα κατά την αξιολόγηση.

Άρθρο 20 : Περιεχόμενο Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
Ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» κάθε διαγωνιζόμενου, για να είναι συμβατός προς τις απαιτήσεις της παρούσης διακήρυξης, και να είναι έγκυρη η συμμετοχή του, θα περιέχει τον σφραγισμένο-κλειστό φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω:
Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομική Προσφορά», θα περιέχει, συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που έχει δοθεί από τον Φορέα. Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, θα είναι υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο κάθε Προσφέροντος / Διαγωνιζόμενου αν αυτός είναι Ε.Ε. ή από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων επιχειρήσεων σε περίπτωση Κ/ξίας και όλες οι σελίδες θα φέρουν τη μονογραφή του(ς) αντίστοιχα.
Επισημαίνεται ότι η ολόγραφη αναγραφή του συνολικού προσφερομένου κατ’ αποκοπή τιμήματος υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής.

Άρθρο 21: Διάφορα
22.1 Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Φορέας χρηματοδότησης της Πράξης και του παρόντος έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
22.2  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την απόλυτη νομιμότητα των εκτελούμενων εργασιών για την υλοποίηση του έργου και σε περίπτωση που δεν το πράξει οι όποιες συνέπειες θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. 
Για τον Φορέα

                                                                                        Η Πρόεδρος & Νόμιμη Εκπρόσωπος
Θεοφανώ Παπαζήση
ΦΟΡΕΑΣ:
ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΘΗΛΕΩΝ «Η ΜΕΛΙΣΣΑ»


Ταχ. Διεύθυνση: Χαρ. Τρικούπη, Πανόραμα
Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ. 55236

ΥΠΟΕΡΓΟ:«Ψυχοθεραπευτική και ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των παιδιών του Ιδρύματος Μέλισσα-Εκπαίδευση στελεχών για την υποστήριξη παιδιών σε συνθήκες απομάκρυνσης από το οικογενειακό περιβάλλον και στήριξη των οικογενειών αυτών»

ΠΡΑΞΗ:«Ενίσχυση λειτουργίας του Ιδρύματος Μέλισσα και υποστήριξη του συστήματος απομάκρυνσης των παιδιών από το οικογενειακό τους περιβάλλον»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.677,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)


ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(με προσφερόμενο συνολικό κατ’ αποκοπή τίμημα)
Του:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
με έδρα τ…………………………… οδός …………………………αριθμός ………
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax……………………

Προς: Τον  (Φορέα)
…………………………………
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά «με συνολικό κατ’ αποκοπή τίμημα» και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου.
……………………….
(Τόπος – Ημερομηνία)
Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τμήμα
α/α Εργασίες Δαπάνη Προϋπολογισμού μελέτης (€)  Δαπάνη προσφοράς
Α. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΓΙΑ:
-Της αξιολόγηση της ψυχονοητικής κατάστασης των φιλοξενούμενων ή νεοεισερχόμενων παιδιών και την εκτίμηση του οικογενειακού περιβάλλοντος.
-Της ενδεικνυόμενης θεραπευτικής προσέγγισης των παιδιών και των τρόπων υλοποίησής της καθώς και της πορείας της θεραπείας
-Του προσωπικού του Ιδρύματος στα θέματα ψυχολογικής υποστήριξης των παιδιών  9.677,00
  
  
  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ΧΩΡΙΣ φ.Π.Α. 9.677,00
Β1. 216 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ) 18.900,00  
Β2. 24 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ (ΗΜΕΡΙΔΩΝ) 2.100,00  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 21.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 30.677,00
Φ.Π.Α.
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:


………………………….
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)